สวัสดีครับ วันนี้ผมนาย Asn Broker จะมาบอกกล่าวธรรมเนียม ขั้นตอน วิธีการโดยทั่วๆไป ที่ทางบริษัทประกันต่างๆใช้ในกานดำเนินการ ของการนำรถเข้าซ่อมอู่ หรือซ่อมห้างนะครับ

การนำรถเข้าซ่อมห้าง/อู่

การนำรถเข้าซ่อมเราจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1 มีใบรับรองความเสียหาย

2 ไม่มีใบรับรองความเสียหาย

กรณีที่มีใบรับรองความเสียหาย (ตรวจสอบความเสียหายรถโดยพนักงานบริษัทฯ แล้ว) มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อต้องการนำรถจัดซ่อมที่อู่ในเครือ ให้นำรถเข้าอู่ในเครือเพื่อจัดซ่อมได้เลย เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการติดต่ออู่ ได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • สำเนาทะเบียนรถ (อาจจำเป็นในการจัดอะไหล่ให้ตรงกับรุ่นรถ)
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (สำหรับรถคู่กรณี เพื่อตรวจสอบการประกันภัย)

2. เมื่อต้องการนำรถจัดซ่อมเอง (จัดซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือ) ให้นำรถและใบรับรองความเสียหายติดต่อกับบริษัทฯ /รถ Mobile / จุดบริการต่าง ๆ เพื่อประเมินราคาค่าซ่อมก่อนดำเนินการซ่อม

2.1 หากอู่ซ่อมนั้นเป็นอู่ที่รับวางบิลกับบริษัทฯ เอกสารที่ท่านต้องนำไปให้อู่เพื่อให้อู่เบิกเงินกับบริษัทฯ โดยตรงได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ( สำหรับรถคู่กรณี เพื่อตรวจสอบการประกันภัย )

2.2 หากอู่ซ่อมนั้นเป็นอู่ที่ไม่รับวางบิลกับบริษัทฯ ให้ท่านสำรองจ่ายค่าซ่อมนั้นไปก่อน แล้วนำเอกสารตั้งเบิกกับบริษัทฯ ภายหลัง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการตั้งเบิกกับบริษัทฯ ได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • นำรถมาตรวจสอบ หรือภาพถ่ายรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ
 • ซากอะไหล่ ( ถ้ามีการร้องขอจากบริษัทฯ ไว้ก่อน )

3. เมื่อต้องการนำรถจัดซ่อมที่ศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง)

3.1 หากเป็นศูนย์บริการ / ห้าง ที่รับวางบิลกับบริษัทฯ ให้ท่านนำใบรับรองความเสียหายมอบให้กับศูนย์บริการ / ห้าง เพื่อให้ศูนย์บริการ / ห้าง ตั้งเบิกแทนท่าน

3.2 หากเป็นศูนย์บริการ / ห้าง ที่ไม่รับวางบิลกับบริษัทฯ ให้ท่านสำรองจ่ายค่าซ่อมนั้นไปก่อน แล้วนำเอกสารตั้งเบิกกับ
บริษัทฯภายหลัง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการตั้งเบิกกับบริษัทฯ ได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • นำรถมาตรวจสอบ หรือภาพถ่ายรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ
 • ซากอะไหล่ (ถ้ามีการร้องขอจากบริษัทฯ ไว้ก่อน)

กรณีที่ท่านไม่มีใบรับรองความเสียหาย (ยังมิได้นำรถให้พนักงานบริษัทฯ ตรวจสอบ)

1. เมื่อต้องการนำรถจัดซ่อมที่อู่ในเครือ ท่านสามารถนำรถไปติดต่อเคลมรถได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 ให้นำรถไปติดต่อเคลมที่บริษัทฯ/รถ Mobile /จุดบริการ ต่างๆ พร้อมใบอนุญาตขับขี่เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหาย และออกใบรับรองความเสียหายให้ หลังจากนั้นให้นำรถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการติดต่ออู่ ได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • สำเนาทะเบียนรถ ( อาจจำเป็นในการจัดอะไหล่ให้ตรงกับรุ่นรถ )
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ( สำหรับรถคู่กรณี เพื่อตรวจสอบการประกันภัย )

1.2 ให้นำรถไปติดต่อเคลม และจัดซ่อมที่อู่เลย กรณีนี้สงวนสิทธิสำหรับรถที่มีความเสียหายโดยประมาณไม่เกิน 10,000 บาท และต้องเป็นอู่ที่เปิดเคลมได้เท่านั้น

 • อู่ที่เปิดเคลมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล = ดูรายชื่ออู่ที่เปิดเคลม
 • อู่ที่เปิดเคลมในเขตต่างจังหวัด = ให้ประสานกับสาขาที่รับผิดชอบตามพื้นที่ก่อน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการเปิดเคลมที่อู่ ได้แก่

 • เลขเคลม (ขอได้จากการโทรแจ้งอุบัติเหตุ)
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • ใบยอมรับผิดจากบริษัทประกันคู่กรณี (ถ้ามี)
 • สำเนาประจำวัน (ถ้ามี)

2. เมื่อต้องการนำรถจัดซ่อมเอง (จัดซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือ) ให้นำรถไปติดต่อเคลมที่บริษัทฯ / รถ Mobile /จุดบริการ ต่าง ๆ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหาย , ออกใบรับรองความเสียหายและประเมินราคาค่าซ่อม

2.1 หากอู่ซ่อมนั้นเป็นอู่ที่รับวางบิลกับบริษัทฯ เอกสารที่ท่านต้องนำไปให้อู่เพื่อให้อู่เบิกเงินกับบริษัทฯ โดยตรงได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ( สำหรับรถคู่กรณี เพื่อตรวจสอบการประกันภัย )

2.2 หากอู่ซ่อมนั้นเป็นอู่ที่ไม่รับวางบิลกับบริษัทฯ ให้ท่านสำรองจ่ายค่าซ่อมนั้นไปก่อน แล้วนำเอกสารตั้งเบิกกับบริษัทฯ ภายหลัง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการตั้งเบิกกับบริษัทฯ ได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • นำรถมาตรวจสอบ หรือภาพถ่ายรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ
 • ซากอะไหล่ ( ถ้ามีการร้องขอจากบริษัทฯ ไว้ก่อน )

3. เมื่อต้องการนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ/ห้าง ให้ท่านนำรถไปติดต่อเคลมที่บริษัทฯ / รถ Mobile / จุดบริการ ต่าง ๆ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหาย และออกใบรับรองความเสียหาย

3.1 หากเป็นศูนย์บริการ / ห้าง ที่รับวางบิลกับบริษัทฯ ให้ท่านนำใบรับรองความเสียหายมอบให้กับศูนย์บริการ / ห้าง เพื่อให้ศูนย์บริการ / ห้าง ตั้งเบิกแทนท่าน

3.2 หากเป็นศูนย์บริการ / ห้าง ที่ไม่รับวางบิลกับบริษัทฯ ให้ท่านสำรองจ่ายค่าซ่อมนั้นไปก่อน แล้วนำเอกสารตั้งเบิกกับ
บริษัทฯภายหลัง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการตั้งเบิกกับบริษัทฯ ได้แก่

 • ใบรับรองความเสียหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • นำรถมาตรวจสอบ หรือภาพถ่ายรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ
 • ซากอะไหล่ (ถ้ามีการร้องขอจากบริษัทฯ ไว้ก่อน)

หมายเหตุ ถ้าท่านซื้อกรมธรรม์ประเภท "ซ่อมห้าง" ท่านจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมใดๆ แต่ถ้าท่านมิได้ซื้อกรมธรรม์ประเภท "ซ่อมห้าง" บริษัทฯ จะประเมินราคาค่าซ่อมให้ ซึ่งท่านจะต้องชำระส่วนต่างของค่าซ่อมกับศูนย์บริการ/ห้าง เอง

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

เรียบเรียงข้อมูลโดย Asn Broker , http://www.asnbroker.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Asn Broker Blog , Asn Broker Blogspot , Asn Broker Exteen , Asn Broker Wikidot , Asn Broker on Wordpress Asn Broker Journal Blog

ขอฝากกิจกรรม ไว้ด้วยนะครับ  กิจกรรม จับ แจก ฟรี ตั๋วหนัง !! 

ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Asn Broker Campaign

ประกันภัยรถยนต์,ประกันรถยนต์,ประกันชั้น1,โบรกเกอร์,ประกันชั้น2,ประกันชั้น2พลัส,ประกันชั้น3,ประกันชั้น3พลัส,ต่อประกันรถยนต์,broker,ประกันรถเก๋ง,ประกันรถกระบะ,ประกันรถยนต์ชั้น1,ชั้น2พลัส,3พลัส,บริษัทประกันภัยรถยนต์,ประกันรถกะบะ,พรบ.รถยนต์

Comment

Comment:

Tweet

#4 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 05:30

www.QuinL.com คือ ผู้นำระบบออนไลน์ไดเร็คทอรี่ แบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) เราได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 และดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ผู้ผลิตมากกว่าพันราย และผู้ซื้อรอบโลกได้ทำธุรกิจออนไลน์อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ของเรา
จุดประสงค์ของ QuinL.com คือ การสนับสนุนให้ธุรกิจและบริการจากประเทศไทยก้าวไปสู่ระดับโลก เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยไม่ว่าจะลดต้นทุนด้านการตลาด และเพิ่มผลผลิตให้กับสมาชิกมากขึ้น นอกจากนี้ทางเราได้เพิ่มช่องทางการโฆษณาต่างๆ ที่ตลาดยุโรป, อเมริกา และเอเชีย และเรายังได้ร่วมมือกับหอการค้าต่างชาติเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาลงสมัครในฐานะผู้ซื้อกับเรา
QuinL.com เน้นระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพบนอินเตอร์เน็ต (search engine optimization, SEO) เพื่อช่วยให้ชื่อของสมาชิกอยู่ระดับสูงที่สุดในระบบค้นหาชั้นนำ ตัวอย่างเช่น Google.com, Google.co.th, Yahoo.com และ Bing.com
เป้าหมายของ QuinL.com คือ ต้องการเป็นศูนย์รวมผู้ผลิตและผู้ซื้อแบบธุรกิจถึงธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศ โดยทางเรายังเสนอการบริการต่างๆ ที่จะช่วยท่านสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร, การค้นหาคู่ค้าการส่งออก, การออบแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

ตัวอย่างลูกค้า
http://www.รับแปลภาษา.net
http://www.เครื่องมือวัด.com
http://www.กล้องวงจรปิด.tv
http://www.อะคริลิค.tv
http://www.อะคริลิคแปรรูป.net
http://www.หญ้าเทียม.net
http://www.ทาสี.com
http://www.สินค้าตกแต่งบ้าน.com
http://www.ขายพาเลท.com
http://www.ตลับลูกปืน.ไทย

#3 By QuinL (180.183.224.247|180.183.224.247) on 2014-05-06 08:58

<a href="http://www.รับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า.com">www.QuinL.com คือ ผู้นำระบบออนไลน์ไดเร็คทอรี่ แบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) เราได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 และดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ผู้ผลิตมากกว่าพันราย และผู้ซื้อรอบโลกได้ทำธุรกิจออนไลน์อย่างง่ายดายบนเว็บไซต์ของเรา
จุดประสงค์ของ QuinL.com คือ การสนับสนุนให้ธุรกิจและบริการจากประเทศไทยก้าวไปสู่ระดับโลก เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยไม่ว่าจะลดต้นทุนด้านการตลาด และเพิ่มผลผลิตให้กับสมาชิกมากขึ้น นอกจากนี้ทางเราได้เพิ่มช่องทางการโฆษณาต่างๆ ที่ตลาดยุโรป, อเมริกา และเอเชีย และเรายังได้ร่วมมือกับหอการค้าต่างชาติเพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาลงสมัครในฐานะผู้ซื้อกับเรา
QuinL.com เน้นระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพบนอินเตอร์เน็ต (search engine optimization, SEO) เพื่อช่วยให้ชื่อของสมาชิกอยู่ระดับสูงที่สุดในระบบค้นหาชั้นนำ ตัวอย่างเช่น Google.com, Google.co.th, Yahoo.com และ Bing.com
เป้าหมายของ QuinL.com คือ ต้องการเป็นศูนย์รวมผู้ผลิตและผู้ซื้อแบบธุรกิจถึงธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศ โดยทางเรายังเสนอการบริการต่างๆ ที่จะช่วยท่านสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร, การค้นหาคู่ค้าการส่งออก, การออบแบบเว็บไซต์ เป็นต้น
ตัวอย่างลูกค้า
http://www.รับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า.com</a>
http://www.รถกระเช้า.net
http://www.xn--m3cjg0am5av0a4a6a5g4e.net/ รับผลิตเสื้อ
http://www.xn--42cgd2eaad4eca0cxdi4kva2j1a2j.net/ เครื่องบรรจุแนวนอ
http://www.หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท.net 
http://www.ศูนย์แปลเอกสาร.com 
http://www.ขายเครื่องปั่นไฟ.net
http://www.รับขนย้าย.com
http://www.เสื้อกล้าม.net
http://www.ติดแก๊สรถยนต์.net

#2 By QuinL (180.183.224.247|180.183.224.247) on 2014-05-06 08:41